۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
                                                                                                             
   اعضاء دفتر بهبود کیفیت     
          
 
 
 
مسئول بهبود کیفیت خانم خدایی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار خانم پور ملاجمال
کارشناس بهبود کیفیت خانم رحیمی