۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

 

برنامه کلینیک ویژه 

 

 

  برنامه کلینیک ویژه(عصر) مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

مهر 99

 

عفونی

طب سنتی

نوزادان

زنان

جراحی

داخلی

گوارش

شنبه

--

--

دکترفاطمه سبزواری

دکتر فاطمه  امیری

دکتر مهران ابراهیمی

--

--

یکشنبه

--

--

--

--

دکتر مهران ابراهیمی

دکتر سمیرا نخعی

--

دوشنبه

--

--

دکتر زهرا جمالی

دکتر زهره ترابی نژاد

--

--

دکترامید اسلامی

سه شنبه

--

دکتر کمالی

--

دکتر زهرا هنرور

دکتر مهران ابراهیمی

--

دکتر رضا مؤمنایی

چهارشنبه

--

دکتر عظیمی

--

--

--

--

--