۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

اعضا دفتر پرستاری

 

 

 

مدیریت خدمات پرستاری خانم فاطمه هاشمی
معاون خدمات پرستاری خانم زراعت
سوپروایزر آموزشی خانم عسکریان
سوپروایزر آموزشی خانم میرحسینی
 سوپروایزر بالینی خانم جمالی نژاد
سوپروایزر بالینی خانم شفیعی
سوپروایزر بالینی خانم شعبان پور
سوپروایزر بالینی خانم عوض نژاد
سوپروایزر بالینی خانم خواجویی
سوپروایزر بالینی خانم نصیری
سوپروایزر بالینی خانم جلالی
سوپروایزر بالینی خانم انجم شعاع
سوپروایزر بالینی خانم نادری
سوپروایزر بالینی خانم قربانی
سوپروایزر کنترل عفونت خانم شکریان
منشی خانم مهدیزاده
منشی خانم خواجویی