۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
   سمت

آقای دکتر حمید رضا رشیدی نژاد

 

 ریاست دانشگاه و رئیس هیأت امناء مرکز

آقای دکتر مرتضی هاشمیان

 

معاونت درمان دانشگاه

 آقای دکتر محمد مهدی حیاتبخش عباسی

 

 ریاست مرکز و دبیر هیأت امناء مرکز

 آقای دکتر  محمدجواد زاهدی

 

 نماینده اعضای هیأت علمی مرکز

 آقای دکتر بهرام پورسیدی

 

 نماینده اعضای هیأت علمی مرکز

آقای دکتر مجیددهقانی

 مدیر مرکز

 آقای دکترمحمد رضا لشکری زاده

 

معاون عملیات و سلامت مرکز ( معاون آموزشی )

آقای دکتر محمد حسین ترابی نژاد

 

نماینده اعضای هیأت علمی مرکز

خانم دکتر زهره سالاری

 

نماینده اعضای هیأت علمی مرکز

خانم فاطمه هاشمی

 

مدیر خدمات پرستاری مرکز