۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
جلسه تیم مدیریت آموزش و درمان در روز یکشنبه 21 دیماه در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

به گزارش معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، این جلسه با حضور معاونین آموزش و درمان، مدیران آموزشی و پژوهشی، مدیر گروه ها و برخی از روسای بخش ها و اعضاء هیات علمی برگزار شد و در خصوص بررسی روند برگزاری کمیته مورتالیتی بحث و گفت و گو شد.