۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
انتقال دستگاه فلوسایتومتری به بیمارستان
انتقال دستگاه فلوسایتومتری به بیمارستان به بیمارستان افضلی پور

انتقال دستگاه فلوسایتومتری از مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی دانشکده پزشکی به مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، توسط دکتر دبیری برای آغاز فعالیت بخش پیوند و نیز همکاری تشخیص با بخش های آنکولوژی، داخلی و اطفال بیمارستان افضلی پور