۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
کنفرانس علمی طب و قانون، دوازدهم دی ماه ،در سالن داخلی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، کنفرانس علمی طب و قانون، با سخنرانی آقای میرزابیگی قاضی رسمی دادگستری و با حضورپرسنل بیمارستان با هدف ارتقا درک و تجزیه ، تحلیل مسائل قضایی در پرسنل درمان برگزارشد .