۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
نشست مسئولین مرکز با نیروی انتظامی

 این نشست که باحضور رئیس و مدیر مرکز و جمعی از مسئولین بیمارستان ،معاون هماهنگ کننده عملیات شهرستان،نماینده بنیاد تعاون ناجا و فرمانده سابق و جدید پاسگاه مستقر در بیمارستان برگزار شد درخصوص تنظیم صورتجلسات،حفاظت و حراست از مرکز و ...بحث و تبادل نظر صورت گرفت .در پایان جلسه دکتر حیاتبخش با اهداء لوح تقدیر از همکاری های آقای تاجیک تقدیر کرد.