مدیر سیستم
  بازدید مسئولین مرکز از تعدادی از بخش های بیمارستان و پروسه امحاء پسماند مرکز
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/10/07
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

مورخه 96/10/06 مسئولین مرکز  به اتفاق کارشناس بهداشت محیط ، از بخش عفونی ،بخش پوست و لیزر درمانی ،محوطه بیمارستان ،جایگاه موقت پسماند ،محل امحاء پسماند و ضلع روبروی زندان از خارج از بیمارستان بازدید بعمل آوردند و پروسه امحاء پسماند تا حمل و خروج توسط شهرداری بررسی گردید و جهت بهبود و ارتقاء  شرایط تصمیماتی اخذ گردید. ضمنا مدیر مرکز،دکتر عباسی از زحمات پرسنل زحمتکش پسماند و امحاء تقدیر نموده و خدماتشان را جهت سلامت عمومی را  ارج نهادند.