اعضاء دفتر پرستاری

آقای حمید ثمره راد مدیریت خدمات پرستاری 
خانم قطبی معاون خدمات پرستاری 
خانم ریانی
سوپروایزر آموزشی
خانم میرحسینیسوپروایزر آموزشی
  خانم جمالی نژاد سوپروایزر بالینی
 خانم شفیعی سوپروایزر بالینی
آقای محیطسوپروایزر بالینی
خانم عوض نژادسوپروایزر بالینی
خانم زراعتسوپروایزر بالینی
خانم محمودآبادیسوپروایزر بالینی
خانم عسکریانسوپروایزر بالینی
خانم خواجوییسوپروایزر بالینی
خانم جلالیسوپروایزر بالینی
 خانم مختاریسوپروایزر زنان
خانم امینی زاده سوپروایزر زنان
خانم حسین زادهسوپروایزر زنان
خانم میرحسینیسوپروایزر زنان
خانم شکریانسوپروایزر کنترل عفونت
خانم قاسمیکارشناس کنترل عفونت 
خانم مهدیزادهمنشی
خانم شفیعیمنشی


                                                                                                                                                     اعضاء دفتر بهبودکیفیتخانم خدایی مسئول  
خانم پور ملاجمالسوپروایزر 
خانم علی نژاد کارشناس 
خانم دهقان کارشناس
خانم اسدی نسبکارشناس