واحد آموزش

    دفتر توسعه آموزش EDO

    گروههای آموزشی

    اعتباربخشی آموزشی

    آئین نامه ها و مقررات آموزشی

   تیم مدیریت آموزش

    فضاها و امکانات آموزشی  
  

 

   تماس با ما
ت

 مـشاهـده آلـبـوم ها
گروه :   
 
جلسه توجیهی دانشجویان غیرپزشکی
بازدید
دوره توجیهی دانشجویان پزشکی گروه اطفال
ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی آموزشی(مرحله1)
ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی آموزشی(مرحله2)
Bench Marking
جلسه توجیهی دانشجویان پزشکی
ارزیابی مستندات پرونده های پزشکی بخش های بالینی
آلبوم آزمون الکترونیکی دانشجویان گروه جراحی
نشست صدای بیمار
ارزیابی مرحله دوم مستندات پرونده های پزشکی
جلسه تیم مدیریت بهمن ماه
ارزیابی اعتباربخشی درمانی
کارگاه هموویژیلانس
ارزیابی اعباربخشی آموزشی
روز پزشک
جلسه توجیهی دستیاران جدیدالورود بیمارستان افضلی
جلسه توجیهی دانشجویان غیرپزشکی جدیدالورود
جلسه تیم مدیریت ابان ماه
جلسهEDU
جلسه تیم مدیریت آذرماه