دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN

همکار گرامی
 
بازخوردهای مناسب و مستمر از جانب شما، می تواند سبب بهبود کیفیت خدمات گردد، لذا با پیشنهادات ارزنده خود، این امکان را فراهم آورید

  
 پیشنهادات مناسب و قابل اجرا در ارزشیابی کارکنان موثر می باشد ، ضمن تشکر و سپاس از وقتی که صرف کردید
   ریاست مرکز      فرم ثبت پیشنهادات کارکنان
نام و نام خانوادگی:(الزامی نیست)
واحد/بخش:
تلفن تماس:(الزامی نیست)
پست الکترونیک:
عنوان پیشنهاد و راهکارمناسب:
این قسمت پس از طرح پیشنهاد ات درکمیته مدیریت کارکنان تکمیل می گردد فعلا نیازی به تکمیل آن نیست.


  اخبار
آرشيو اخبـار