دوشنبه ١٣٩٧/٥/٢٩    EN

 نام سمت
آقای دکتر رشیدی نژاد ریاست دانشگاه و رئیس هیأت امناء مرکز
 آقای دکتر علی اصغر وحیدی ریاست مرکز و دبیر هیأت امناء مرکز
 آقای دکتر  محمدجواد زاهدی نماینده اعضای هیأت علمی مرکز
 آقای دکتر بهرام پورسیدی نماینده اعضای هیأت علمی مرکز

آقای دکتر محمدحسین مهرالحسنی  خبره مدیریت


 آقای دکتررضا عباسیمعاون خدمات و پشتیبانی مرکز ( مدیر داخلی)  اخبار
آرشيو اخبـار