واحد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سرپرست  واحد : خانم نوید بانک توکلی

مدرک : کارشناس سخت افزار

سابقه کار در بیمارستان: 5 سال

تاریخ شروع انجام وظیفه به عنوان سرپرستی واحد : 1396/07/01

 پرسنلمسئول واحد : عباس ثمره جباری

مدرک : کارشناس سخت افزار

سابقه کار در بیمارستان: 5 سال

تاریخ شروع انجام وظیفه به عنوان مسئول واحد : 1390/04/01


پرسنل

خانم نوید بانک توکلی 

مدرک : کارشناس سخت افزار

سابقه کار در بیمارستان: 5 سال


خانم مهدیه خادمی

کارشناس نرم افزار

سابقه کار در بیمارستان: 5 سال

   اخبار
آرشيو اخبـار