فرم ثبت شکایت
فرم ثبت شکایت
نام و نام خانوادگی:
آدرس ایمیل (اختیاری):
عنوان شکایت:
بخش یا واحد مورد شکایت:
شماره تماس جهت پیگیری:
نام پرسنل مورد شکایت:
پیشنهادات:
فرم ثبت وقایع
اشتباه در تشخیص:
اشتباهات دارویی:
اشتباهات آزمایشگاهی:
اشتباهات پرتونگاری:
اشتباهات جراحی:
اشتباهات بیمارستانی:
اشتباهات تجهیزاتی:
سایر روشهای ثبت شکایت:
بعد از 72 ساعت شکایت پیگیری می شود.