مناقصات:
امور حمل و نقل
تهیه طبخ و توزیع غذا
خرید خدمات پشتیبانی نرم افزار HIS


مزایدات:
کافه تریا
چاپ و تکثیر
آژانس تاکسی تلفنی
غرفه فروش البسه و لوازم یکبار مصرف
داروخانه


امور حمل و نقل
تهیه طبخ و توزیع غذا
خرید خدمات پشتیبانی نرم افزار HISمزایدات:
کافه تریا
چاپ و تکثیر
آژانس تاکسی تلفنی
غرفه فروش البسه و لوازم یکبار مصرف
داروخانه
نانوایی

  اخبار
آرشيو اخبـار