دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN





  

نام و نام خانوادگی:  

 

دکتر رضا عباسی
 
 

 مدارک تحصیلی: 

دکترای گروه پزشکی پزشک عمومی (MD ) MPH  گرایش عفونی  

ایمیل :
 

 Dr-Abbasir2005@yahoo.com
 
 مشاغل مورد تصدی:

 مشاور قائم مقام تام الاختیار رئیس دانشگاه در امور دارو ، آزمایشگاه وتجهیزات پزشکی شهرستان بم درزمان زلزله بم
 جانشین رئیس بیمارستان صلیب سرخ در شرایط بعد از زلزله
 مسئول اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بم 
 رئیس مرکز بهداشت شهرستان بم (قبل وحین وبعد از بحران زلزله)
 نماینده مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات 
 مدیر مرکز توسعه وتحول اداری دانشگاه 
 قائم مقام معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
 سرپرست مرکز آموزشی علمی- کاربردی بهزیستی استان کرمان
 مدیرکل سازمان بهزیستی استان کرمان
سرپرست هلال احمراستان کرمان

 
 
شرح وظایف:

۱-مسئوليتونظارتكاملوهماهنگياموراداريوماليبيمارستان.

۲-انتخابمسئولمجربوصالحدربخشهايمختلفبيمارستان.

۳-هدايتبيمارستاندراجرايبرنامههايمصوببيمارستان.

۴-هماهنگيونظارتبرعملكردواحدهايتجهيزاتپزشكيوتاسيساتبيمارستان،بخشهاياداري،مالي،باليني،پزشكيوپيراپزشكي.

۵-شركتدرجلساتهياترئيسه،تحولاداري،آموزش،كميتههايبيمارستانيوغيره.

۶-تعيينخطمشيونظارتبرحسناجرايآن.

۷-كسبخطمشيودستورالعملاجراييوبرنامهكليازرئيسبيمارستان.

۸-تطبيقوهماهنگياموربيمارستانباتوجهبهاستانداردهايبيمارستان.

۹-تهيهوتنظيمگزارشازفعاليتومشكلاتواحدهايبيمارستانهمراهباارائهپيشنهادراهحلمناسبجهترياست بيمارستان.

۱۰-نظارتكليبهچگونگيمصرفاعتباراتبهمنظورحصولاطمينانازصحتاجرايبرنامهها.

۱۱-ايجادهماهنگيوهدايتفعاليتهاوعملياتكليهواحدهايتحتسرپرستي.

۱۲-تقسيمفعاليتهابينمسئولانواحدهايتحتسرپرستيوارائهآموزشوراهنماييآنان.

۱۳-ايجادتدابيرلازموارائهراهكارهاياساسيدرجهتافزايشانگيزهدركاركنانتحتامروتشويقوتنبيهكاركنان.

۱۴-نظارتبرنحوهعملكردكليهواحدهايتحتسرپرستي.

۱۵-شرکتدرجلساتمربوطبهاموربيمارستانهاازطرفستادمركزيومعاونتهايدانشگاه.

۱۶-مدیریتشكاياتبيمارانوهمراهاندرخصوصپرسنلتحتسرپرستيوبازديدازبخشهايمختلف بيمارستان.

۱۷-ارزشيابيماهيانهوساليانهنيروهايتحتپوشش.

هماهنگیبامترونبيمارستاندربخشهايدرمانيوواحدهايمربوطه.